Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

 

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „obchodné podmienky“/ sú vydané

predávajúcim Ivan Koller TIKO, so sídlom Prachatická 2248/31, 96001 Zvolen a s miestom podnikania 

Rákoš 18/A, 96001 Zvolen, IČO 10918531, DIČ1020608820, IČ DPH SK1020608820, zapísaného v

Živnostenskom registri Okresný úrad Zvolen číslo živnostenského registra: 611-4080, kontaktné údaje email

tiko.sport@pobox.sk, telefón 045/5324228, www: tikosport.sk /ďalej len „predávajúci“/.

 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej

osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo

v rámci svojej podnikateľskej činnosti /ďalej len „kupujúci“/ prostredníctvom webového

rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese

www.tikosport.sk /ďalej len „internetový obchod“/.

 

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylne

dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 

 

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú

uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené

vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru,

ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštou. Ceny tovarov nezahŕňajú

náklady na dopravu tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované

v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za

individuálne dohodnutých podmienok.

 

2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním

tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom

obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne

predávajúci s kupujúcim inak.

 

4. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho

charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 

 

 

 

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 

1. Kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal

predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode alebo vyplnením objednávkového

formulára bez registrácie.

 

2. Pri zadaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

 

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do

objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo

„objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované

za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v

objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými

podmienkami a podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

 

4. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti

s uzavretím kúpnej zmluvy/náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory/

hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní

objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje

za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

 

6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým

nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť

objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email

predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

7. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru

v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať

kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané

automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu na jeho emailovú adresu.

 

 

IV.

Zákaznícky účet

 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci

pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci

vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže tiež objednávať tovar bez registrácie.

 

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať

správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek

ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri

objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je

povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho

zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu

tretími osobami.

 

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský

účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy

a týchto obchodných podmienok.

 

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä

s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr.

nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 

1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci

zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- pri objednaní tovaru platba platobnou kartou prostredníctvom CardPay

- dobierkou

- platobnou kartou vopred pri osobnom prevzatí na prevádzke predávajúceho:

TIKO šport, Rákoš 18/A, Zvolen

 

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením

a dodaním tovaru v zmluvnej výške a to pri objednávke tovaru do hodnoty 79 € táto suma je 5 €

a je aktualizovaná podľa cien kuriérskych spoločností.

Od hodnoty objednávky 79,00€ znáša náklady na dopravu a ostatné náklady spojené s odoslaním

objednávky predajca, ak nie je dohodnuté inak.

 

3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, záväzok

kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet

predávajúceho.

 

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov

poskytovateľa elektronických platieb.

 

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu, pokiaľ sa

kupujúci a predávajúci nedohodli inak. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je

zálohou.

 

6. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke alebo osobným odberom

v prevádzkárni predávajúceho. Voľba spôsobu dodania sa vykoná v priebehu objednávania tovaru.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec

kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil

svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej

dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote,

kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na

internetovej stránke elektronického obchodu. Kusy na predajni TIKO šport znamená, že tovar je priamo

na našom sklade. Tovar sa odosiela v deň objednávky /objednávka do 13.00/. Objednávky po 13.00,

nasledujúci deň. Jedná sa o pracovné dni.

Dodanie je vtedy zvyčajne do 2 až 3 pracovných dní po prijatí objednávky.

 

7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené

v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob

dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a

prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim

v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na

strane kupujúceho nutné doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené

v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru,

resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru

a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia

porušenia obalu svedčiaceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku

od prepravcu prevziať.

 

10. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú odošle na emailovú adresu

kupujúceho.

 

11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane

nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu,

poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

 

12. Objednávku, ktorú si má kupujúci prevziať na predajni TIKO šport, je nutné si vyzdvihnúť do dvoch 

pracovných dní. Po tejto dobe bude stornovaná. 

 

13.  Zasielanie bicyklov.

Bicykle zasielame vo veľkej krabici, poskladané, nastavené a pripravené na použitie. Jediná montáž, ktorú

vykoná zákazník je otočenie a dotiahnutie riadítok a montáž pedálov /ak sú súčasťou /.

Bicykle zasielame kuriérom. Balné a prepravné je 25 € za kus s DPH.

Postup pri zasielaní bicyklov je nasledovný:

Zákazník si vytvorí objednávku. Následne mu pošleme na e-mail faktúru, kde bude započítané balné a

prepravné.  Po zaplatení faktúry bude zákaznílovi zaslaný bicykel. 

Bicykle nazasielame na dobierku !

Ak zákazník bicykel zaplatil kartou, pošleme mu na e-mail faktúru za balné a prepravné a po jej zaplatení

mu pošleme bicykel.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má

právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu.

 

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy

- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo

tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z

hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

- v ďalších prípadoch uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v

lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár k

odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý je umiestnený na stránke elektronického

obchodu predávajúceho Formulár na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašl

e kupujúci na emailovú adresu tiko.sport @pobox.sk. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 

5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od

zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i

v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

6. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci zákazníkovi až po prijatí vráteného tovaru a to

bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým platobným prostriedkom aký

použil zákazník pri platbe. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu iným spôsobom len vtedy, ak s tým

kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti

predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu

ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

8. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a

v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne

započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti

tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.

Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v

objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné

prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy, a to

rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

 

VII.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá

kupujúcemu, že v dobe, kedy si tovar prevzal

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré

predávajúci alebo výrobca popísal

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto

druhu obvykle používa

- je tovar v zodpovedajúcom množstve

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci má

právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje

vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený

u predávajúceho. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú

bola dojednaná nižšia cena.

 

3. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená alebo

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s

ust. § 18 ods.2 Zákona č. 250/2007 Z. z. tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho a doručí

predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo z vady tovaru. (ďalej len „Oznámenie o

uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného reklamačného protokolu na uplatnenie reklamácie,

ktorý je umiestnený na tejto stránke elektronického obchodu predávajúceho - Reklamačný protokol.


Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci

nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované

informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich

práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť

reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená

osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť

predávajúci.

 

4. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú

splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu - vyplnený reklamačný formulár

b) doručenie očisteného a kompletného reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo

určenej osobe,

c) doručenie dokladu o zakúpení alebo jeho kópie.5. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo

vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je

povinný presne označiť reklamované vady tovaru . Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom

prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,

najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí

doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto

odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým

predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu

nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec

mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy

odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci

nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide

o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pre účely reklamácie sa za

väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád

súčasne. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej

odstrániteľnej vady viac ako dvakrát

 

7. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného

autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len

“odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od

kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s

odborným posúdením tovaru.

 

9. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju

zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu

môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie

určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za

reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia

tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova

uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

10. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe

uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna

zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

11. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

j) ak ide o bežné opotrebenie.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky

pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu v súlade s bodom V.9 týchto obchodných

podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že

reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 

12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.13. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľ v znení neskorších predpisov.VIII.

Orgán dozoru

 

 

1. Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

 

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

2. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil

jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej

odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu

alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú

orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať

spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

 

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská

obchodná inšpekcia http://www. soi. sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov. soi  alebo iná

príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov

vedenom Ministerstvom hospodárska SR (zoznam je dostupný na stránke http://www. mhsr. sk).

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom

európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.

europa. eu/consumers/odr.

 

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení

spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo

povolania.

 

 

IX.

Záverečné ustanoveniami

 

 

 

1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č.128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a

Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito

obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom

rozsahu s nimi súhlasí.

 

4. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

5. Tieto obchodné podmienky platia pri uzatváraní kúpnej zmluvy uzatvorenej od 01.03.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko

Ulica a číslo

Mesto a PSČ

E-mail a telefón

 

 

Predávajúci:

Ivan Koller TIKO

Rákoš 18/ A, Zvolen 9600

tiko.sport@pobox.sk

045 5324 228

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy:

 

číslo faktúry: ………………………………………….

 

dátum objednávky: …………………………………...

 

dátum prevzatia tovaru: ……………………………...

 

názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:

 

……………………………………………………………………………….

 

požadovaná hodnota k vráteniu: ………………………………………...

 

požadovanú sumu mi vráťte

 

- na účet číslo IBAN ……………………………………………..

 

- iným spôsobom

 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

 

 

Dátum odoslania formulára: