Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko

Ulica a číslo

Mesto a PSČ

E-mail a telefón

 

 

Predávajúci:

Ivan Koller TIKO

Prachatická 2248/31, Zvolen 96001

Rákoš 18/A, Zvolen 96001 - adresa na zaslanie tovaru

tiko.sport@pobox.sk

045 5324 228

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy:

 

číslo faktúry: ………………………………………….

 

dátum objednávky: …………………………………...

 

dátum prevzatia tovaru: ……………………………...

 

názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:

 

……………………………………………………………………………….

 

požadovaná hodnota k vráteniu: ………………………………………...

 

požadovanú sumu mi vráťte

 

- na účet číslo IBAN ……………………………………………..

 

- iným spôsobom

 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

 

 

Dátum odoslania formulára: